Tagi

, , , ,

Wielki Post 2019

MODLITWA ARCYKAPŁAŃSKA JEZUSA

To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał.

Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.

Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał.  Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».(J 17,1-26)

W tej modlitwie są wyraźne trzy elementy.Jezus modli się:

  • za siebie i swoją misję
  • za swoich uczniów o wytrwałość i wiarę
  • za cały przyszły Kościół wszystkich czasów – o jedność

Jedność – my jako chrześcijanie zdradziliśmy Jezusa tak mocno. Wprowadzając tyle podziałów i denominacji chrześcijaństwa przez dwa tysiące lat. TO przywrócenie harmonii i ładu – przywrócenie jedności kosztuje teraz tak bardzo wiele wysiłku i pracy. Różnice się pogłębiły i jeszcze trudniej przywrócić jedność…

A Jezus modli się do Ojca w Duchu. Przywołuje obraz Trójcy Świętej. Doskonałej jedności Osób. Pełna jedność i pełna harmonia – wzór jedności dla Kościoła.

Wszystko co Bóg stworzył ma jeden cel. By Boga Pana swego chwalić! A chwalić to OBJAWIAĆ BOGA W ŚWIECIE. Nic tak nie objawia Boga w świecie jak działania KU JEDNOŚCI. Wierni sobie małżonkowie. Kapłani wierni powołaniu przez lata. Osoby pracujące nad ekumenizmem i powrotem do pierwotnej jedności. To jest droga to pokazania CHWAŁY BOGA na ziemi.

Wielość, odrębność osób powiązana więzami bezinteresownych darów z Siebie.

Grzech zaś wprowadza rozbicie. Działa ku indywidualizmowi, egoizmowi i przeciwko jedności.  Działą przeciwko chwale Boga i odrywa człowieka od Boga. Dlatego trzeba mi ciągle wracać do łaski uświęcającej. Jak najszybciej jak naruszę  jedność z Bogiem czy innymi ludźmi. Tak szybko jak się da.

Bo gdy wszystko w moim życiu będzie się wzorowało na Jedności Trójcy – nie będzie w moim sercu żadnych obszarów oddanych ojcu kłamstwa, wówczas ja sam będę zharmonizowanym człowiekiem, który będzie wprowadzał jedność w świecie. Czyli tym samym będę oddawał Chwałę Bogu!

Ojciec kłamstwa lubi wciągać człowieka w spiralę zła. Zaczyna od małych niepozornych grzeszków, by doprowadzić do tych największego kalibru.
Pokazuje to jasno Rdz 3:

Upadek jednej osoby, Ewy, pociąg za sobą upadek kolejnej – Adama!
Adam oskarża Ewę, Ewa węża. Powstaja podziały! Zaczynają się ataki wzajemne.
Wśród potomstwa Adama i Ewy dzieje się jeszcze gorzej. Brat zabija brata – Kain zabija Abla. Kain błąka się samotnie – jako zabójca.
Tak samo potem wież Babel czy historia potopu.

CHRYSTUS – CENTRUM ZJEDNOCZENIA

Nadchodzi pełnia czasu. Bóg chce na nowo wszystko pojedndać ze sobą. „Wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako GŁOWIE”.I to co w niebie i to co ns ziemi.

TO CHRYSTUS JEST CENTRUM, ZASADA i ŹRÓDŁEM JEDNOŚCI

Wszystko w życiu Jezusa zmierza do szczytu Paschalnego – do Golgoty. Do przywrócenia świaitu jedności. „A ja gdy zostanę nad ziemię wywyższony,przyciągnę wszystkich do Siebie!.

Jezus pokorny KRÓL, król który idzie królewską drogą krzyża. Droga ku zjednoczeniu na nowo.

Nawet Kajfasz powie proroctwo o Jezusie: „Lepiej by jeden człowiek zginał za naród miałby zgiinąć cały naród.


Pomóż Panie budować jedność tak gdzie tylko mogę i przez to Oddawać Ci chwałę.