Tagi

, , , , , , , , , , , ,

Wielki Post 2019

MODLITWA ARCYKAPŁAŃSKA

Ma w sobie trzy etapy:

  • Modlitwa Jezusa za siebie samego o wypełnienie misji (J 17,1-5)
  • Modlitwa Jezusa za uczniów, by wytrwali (J 17,6-19)
  • Modlitwa Jezusa za Kościół, który zrodzi się z tej Paschy (J 17,20-26)

To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał.

Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.

Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał.  Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».(J 17,1-26)

To jest pierwsza w historii ludzkości MODLIITWA EUCHARYSTYCZNA.

Pierwsza a zarazem najbardziej niezwykła – bo przed samą ofiarą KRZYŻA.

W każdej Eucharystii kapłan odmawia podobną modlitwę o podobnej treści wokół cudu przeistoczenia. Także składającą się z trzech części. Za Zgromadzenie Liturgiczne. Za Kościół wszystkich czasów – przywołując świętych. Za zmarłych i za świat żyjących. Kapłan jakby zbiera cały świat w tej modlitwie wychodząc poza czas i przestrzeń ołtarza przy którym się modli. Na wzór Jezusa modlącego się w podobny sposób w Wieczerniku.

IDZIE, BY UWIELBIĆ OJCA

Jezus chce uwielbić Ojca, objawić Ojca, by doprowadzić do jedności.

Nastała chwila wybrana  przez Ojca na Paschę. Teraz Chrystus już nie ucieka, nie chowa się, nie chroni się, nie obchodzi sideł. Wręcz przeciwnie Ewangelia mówi że biegł do Jerozolimy, że uczniowie nie mogli za Nim nadążyć! Teraz id Wieczernika idzie już wprost. Bez uników. BO TO JEST TA GODZINA!GODZINA BY UWIELBIĆ OJCA i DAĆ ŻYCIE WIECZNE LUDZIOM.

Żeby tak się stało – ludzie muszą poznać BOGA. Muszą uznać Jezusa jako Pana i Zbawcę i trwać . Bo jak Jezus mówi – życie wieczne, to poznanie Ojca i Syna. Niewidzialnego Boga i Chrystusa w widzialnej postaci. Jezusa, który jest posłany w widzialnej postaci po to, by wprowadził ludzi w świat rzeczy niewidzialnych. By nauczył nas WIARY.

POZNANIE  = ZJEDNOCZENIE

Chrystus objawia Ojca przez czyny, Słowo i swoją osobę. Wynikiem Objawienia jest wiara. Wejście w to co niewidzialne, poza to co widzialne i namacalne. WIARA prowadzi do JEDNOŚCI! Do poznania Boga i ZJEDNOCZENIA się z Nim – do uświęcenia człowieka w prawdzie. Ceną którą musi zapłacić człowiek jest wyłączenie z tego świata. Są ataki złego ducha. Niezrozumienie ze strony ludzi.

CENA I MIEJSCE ZJEDNOCZENIA

Jest jeszcze cena którą zapłaci Jezus – tą ceną jest Krzyż.

„Za nich Ja poświęcam samego Siebie” (J 17,19)

Jezus płaci tą cenę dobrowolnie! BY ŚWIAT BYŁ W JEDNOŚCI, tak jak OJCIEC i SYN są w JEDNOŚCI. Dokona się to, gdy Jezus odejdzie i pośle Ducha! DUCHA który nas pouczy o wszystkim. MiŁOŚĆ osobową między OJCEM i SYNEM.

Zatem kryterium jest JEDNOŚĆ! Tam gdzie się występuje przeciwko jedności trzeba być BARDZO OSTROŻNYM i UWAŻNYM! Tam gdzie się rozsiewa plotki i podważa jedność – trzeba być OSTROŻNYM i zamykać uszy. JEDNOŚĆ to kryterium:

  • poznania Jezusa jako posłanego przez Ojca
  • wiary – żywej i prawdziwej

WSPÓLNOTY MAJĄ WIELKIE ZADANIE – BUDOWAĆ JEDNOŚĆ!

Wreszcie Pan błaga za świat:

„…aby świat UWIERZYŁ, żeś Ty mnie posłał…” (J 17,21-26)

Inaczej jeśli ludzie nie UWIERZĄ – ZGINĄ pogrążeni w GRZECHU!

JEDNOŚĆ to najmocniejszy znak WIARY. Każe wołać i ewangelizować:

„Na ziemi jest Syn Człowieczy. Syn Boga. Posłany przez Ojca by zbawić. On woła usilnie do każdego z was WRACAJCIE! Bo On przynosi MIŁOŚĆ a nie są i potępienie. A ludzie od poznania dojdą powoli do wiary.

JEDNOŚĆ NA WZÓR TRÓJCY

Modlitwa Jezusa pokazuje też ogromny cud jedności w Trójcy Świętej. Na wzór Trójcy buduje się małżeństwa. Mąż i Żona a ich miłość owocuje. Ich spoiwem jest Duch Święty. Małżeństwo najpiękniej może pokazać Jedność – cud i sens Trójcy. Trzeba tylko wiary i wierności.

Cel dzieła Jezusa na ziemi to JEDNOŚĆ i MIŁOŚĆ wzajemna. Owocem Męki Jezusa jest DUCH ŚWIĘTY. Bo przez Krzyż Jezus na nowo pociągnął wszystko do siebie. Na nowo zjednoczył wszystko. Przywrócił Jedność. Przywrócił dobre rozumienie MIŁOŚCI. Taka eksplozja musiała zaowocować – pojawił się Duch Święty.

JEDNOŚĆ to także zadanie dla nas.

„Jak Ty Mnie posłałeś tak i ja ich posyłam na cały świat”

ABY:

  • Ewangelizowali i głosili
  • Uobecniali te wydarzenia w sakramentach szczególnie Eucharystii, Pokuty, Małżeństwa, Kapłaństwa i wszystkich pozostałych

Owocem prawdziwego uczestnictwa w Eucharystii jest narastająca JEDNOŚĆ i MIŁOŚĆ.


Duchu Święty przyjdź i ucz mnie budować JEDNOŚĆ i MIŁOŚĆ. Budować na fundamencie sakramentów. Pociągaj mnie do modlitwy o JEDNOŚĆ na wzór Jezusa z Wieczernika. Ucz mnie że nie ma jedności, nie ma wspólnoty bez modlitwy i ofiary. Bez niesienia krzyża. Ucz mnie modlić się szczególnie największą z modlitw – Eucharystią.