Tagi

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Wielki Post 2019

DWA SERCA

Ewangelia mówi w szczególny sposób o cierpieniu dwóch serc. Serca Maryi, którego cierpienie zapowiedział prorok w dniu Ofiarowania. Serca Jezusa, którego cierpienie najsilniej objawia się w Ogrojcu.

Ciekawe, gdyby przyjrzeć się tym dwom postaciom to w niezwykły sposób odnoszą się one do cierpienia Drogi Krzyżowej. Nie ma tutaj szarpania się. Krzyczenia. Błagania. Zrywania ze swą godnością. Spotkanie Matki i Syna na drodze krzyżowej jest pełne ciszy… Milczące jest też spotkanie Matki i Syna na moment przed jego śmiercią na wzgórzu Golgoty. Wybrzmiewa tylko kilka słów Syna. Obie te osoby są przepełnione Duchem Świętym. Pogodzone z wolą Ojca. Zharmonizowane wewnętrznie.

ICH UCZUCIA SĄ W NIEZWYKŁY SPOSÓB USPOKOJONE I UPORZĄDKOWANE.

Ich uczucia i emocje są skierowane totalnie ku celowi ostatecznemu – Chwale Boga i Zbawieniu ludzkości. Wiele zadziwiających, zaskakujących działań ludzi będących w Kościele wynika z niekontrolowanych uczuć. Poddania się szalejącym emocjom.

Ludzie Kościoła wyruszający na współczesne krucjaty przeciwko innym ludziom. Wojujący mieczami słów, banerów, szczekaczek, protestów, blokad. Powstają ideologie to rozgorzałych w sercach emocji… Jeśli serce podda się emocjom, to potem samo sobie uzasadni poszczególne działania. Przypisze im najbardziej szczytne cele.

Uczucia potrafią człowieka zniewolić. Wiele problemów emocjonalnych współczesnych ludzi wynika właśnie z takich zniewoleń i poddawania się uczuciom. Zdrady małżonka, czy stanu duchownego. Zabójstwa. Oczernianie. Rozbijanie jedności. Niekontrolowane uczucia wprowadzają CHAOS!

ZADANIEM ĆWICZEŃ DUCHOWYCH IGNACEGO jest systematyczne porządkowanie. Obszar po obszarze człowieczeństwa i osoby. Tak by doprowadzić człowieka do harmonii. Do uporządkowania życia i uczuć. By wszystko dążyło ku CELOWI OSTATECZNEMU. By wszystko w człowieku współdziałało i pomagało.

CELEM JEST CHWAŁA BOGA I SŁUŻBA BOGU!

UCZUCIA

 • to element człowieka – wyznacznik człowieczeństwa
 • mają potężną siłę spajania ale i rażenia
 • nie da się i nie wolno ich przekreślać bo takie działanie wyniszcza człowieka – dehumanizuje
 • nie można ich też spychać na manowce, bo zły to wykorzysta i zaatakuje w nieoczekiwanym momencie. Zepchnięte uczucia mogą też prowadzić do chorób jak depresja
 • nie wolno uczuć niszczyć – niszczenie uczuć może być bardziej zabójcze dla człowieka niż sprawianie bólu fizycznego
 • wypaczenie uczuć to też nie jest dobra droga, bo wypacza się człowieczeństwo
 • nad uczuciami trzeba sukcesywnie regularnie i z uporem pracować
 • uczucia dążące ku celowi ostatecznemu trzeba rozwijać
 • uczucia można wychowywać przez odpowiednie praktyki prowadząc je ku właściwej kulturze uczuć

Dobrze rozwijane uczucia prowadzą ku PIĘKNEMU ZHARMONIZOWANEMU człowieczeństwu!

Uczucia są też głównym polem działania złego. Stąd często zaczyna. Tu szuka pierwszych elementów zaczepienia.

WALKA DUCHOWA ZACZYNA SIĘ W DUŻEJ MIERZE W SFERZE UCZUĆ. TU POJAWIA SIĘ WIĘKSZOŚĆ WSTĘPNYCH ATAKÓW ZŁEGO DUCHA

SŁOWO

Dzisiejsze Słowo nawiązuje do tej rzeczywistości:

Chodźcie, powróćmy do Pana! On nas zranił i On też uleczy, On to nas pobił, On ranę przewiąże. Po dwu dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. Poznajmy, dążmy do poznania Pana; Jego przyjście jest pewne jak poranek, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas, jak deszcz późny, co nasyca ziemię. „Cóż ci mogę uczynić, Efraimie, co pocznę z tobą, Judo? Miłość wasza podobna do chmur o świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem cię przez proroków, słowami ust mych pouczałem, a Prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń”. (Oz 6, 1-6)

MIŁOŚĆ – ulotna – jak chmury o świtaniu albo rosa o poranku, która prędko znika.
Bóg wychowuje uczucia przeprowadzając człowieka przez krzyż także w tej sferze. Wprowadzając człowieka w doświadczenia ubóstwa uczuć, ich wielkiej prostoty, pokory, szczerości i posłuszeństwa Bogu. Bóg uczy właściwych postaw w uczuciach prowadząc człowieka po ścieżkach MIŁOSIERDZIA. Jeszcze mocniej wybrzmiewa to w dzisiejszej Ewangelii. Gdy spojrzy się na dwie postawy przez pryzmat uczuć. Wiary. Tego jak wygląda UBÓSTWO, POKORA i poczucie ZALEŻNOŚCI (KRZYŻ) w modlitwie obu postaci. Jakie uczucia nimi kierują. Jakie pragnienia. Jaki mają CEL w swej modlitwie:

Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: „Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”. (Łk 18, 9-14)

Jak uczyć się właściwego kierowania uczuciami? Jak przygotowywać się do ataków złego ducha?

” W krzyżu cierpienie, W krzyżu zbawienie, krzyżu miłości nauka.. ” 

Ewangelia pokazuje dwie elementy formowania uczuć przedstawiając osoby Maryi i Jezusa. Maryjność i pasyjność prowadzą ku CZYSTOŚCI SERCA.

CZYSTOŚĆ SERCA

To uporczywe wpatrywanie się w tajemnice życia Jezusa z perspektywy Maryi ale także trwanie przy Jezusie w jego drodze krzyża, czyli maryjność i pasyjność prowadzą ku prawdziwemu człowieczeństwu. Pokazują to niezliczeni świeci Kościoła. Różaniec, rozważanie męki, zawierzenie się Maryi, wchodzenie w tajemnicę krzyża. Te elementy ciągle przeplatają się w życiorysach świętych. To te elementy duchowości chrześcijanina rozstrzygają:

 • o powodzeniu lub porażce życia duchowego
 • o pięknie i harmonii ludzkiego człowieczeństwa
 • o uleczeniu z pokaleczenia i ran wewnętrznych
 • o czystości serca i intencji

Uczucia wiążą się z MIŁOŚCIĄ – z szansą kochania. Miłość jest tym pełniejsza im czystsze jest ludzkie serce. Celnik który pada na twarz i prosi Boga o czystość serca, o miłosierdzie – to on trafia w samo sedno duchowości i drogi duchowego wzrostu. Walka o czyste serce…

CZYSTOŚĆ jest postacią MIŁOŚCI,
zaś MIŁOŚĆ jest JEDYNYM GWARANTEM CZYSTOŚCI!

Nikt nie będzie czysty jeśli nie będzie kochał. Czystość serca jest tym większa i wznioślejsza im większa jest miłość! MIŁOŚĆ skierowana ku Bogu. MIŁOŚĆ pragnąca Bożego miłosierdzia, bycia na Jego podobieństwo sprawia że czystość przechodzi wszelkie wyobrażenia. Wchodzi w głębiny KRZYŻA i staje się:
UBÓSTWEM, ZALEŻNOŚCIĄ i POKORĄ.

Uczucia stają się PROSTE. UBOGIE. Nie zagmatwane. W swej prostocie i pokorze i skoncentrowaniu na podporządkowaniu się woli Boga, stają się OLŚNIEWAJĄCE.

Dwa serca są tak czyste. Żyjąc na Ziemi były tak czyste i to od nich trzeba się uczyć.

 • Maryja – NIEPOKALANE POCZĘCIE – serce nigdy nie skażone grzechem. Zawsze CZYSTE. Nigdy nie zabrudzone.
 • Jezus – będący w jedności z Ojcem i Duchem. Sama MIŁOŚĆ. Ten, który wypełnił wolę Ojca do końca. Z Jego przebitego boku, zranionego serca, PRZECZYSTEGO SERCA zrodził się Kościół.

PROBLEMY Z CZYSTOŚCIĄ

Ludzie mają problem z czystością, bo człowiek bez pomocy Boga, sam z siebie nie jest zdolny do wielkiej i prawdziwej miłości. W Bogu, który człowieka rani i uzdrawia, można się uczyć właściwych postaw Miłości.  Bóg gdy kocha, to wychowuje. Wytapia jak złoto w tyglu. Wybiela, jak ług farbiarzy zastosowany do tkaniny. Czystość jest często atakowana, bo ludzie gdzieś zagubili harmonię. Pracę nad uczuciami. Kusiciel właśnie przez tą dziedzinę życia stara się odrywać ludzi od Boga.

Kusiciel wykorzystuje emocje i uczucia, a przez  to:

 • atakuje czystość
 • wyśmiewa czystość
 • uniemożliwia czystość

Bez czystości nie ma MIŁOŚCI. Bez MIŁOŚCI traci się z oczu CEL!!! Schodzi się ze ścieżki ku celowi ostatecznemu. Człowiek w ten sposób się nie zrealizuje, bo jest istotą STWORZONĄ do MIŁOŚCI i MIŁOWANIA. Człowiek odbiera MIŁOŚĆ – odbiera BOGA jako tego, który wyznaje MIŁOŚĆ. Bóg wyznaje człowiekowi MIŁOŚĆ na tysiące sposobów każdego dnia. Człowiek by poczuć się spełnionym ma na tą MIŁOŚĆ odpowiedzieć poprzez poszczególne działania – modlitwę, uwielbienie, służbę…

WCIELENIE

Wcielenie to niezwykłe przymierze. To eksplozja dwóch Miłości. MIŁOŚCI WIEKUISTEJ z MIŁOŚCIĄ STWORZENIA. Dlatego jego owocem jest BÓG – CZŁOWIEK.

CAŁA MIŁOŚĆ BOŻA – NIE STWORZONA SKUPIA SIĘ W DUCHU ŚWIĘTYM!

CAŁA MIŁOŚĆ STWORZONA W SPOSÓB NAJCZYSTSZY I NAJPIĘKNIEJSZY TO NIEPOKALANE POCZĘCIE – MARYJA.

Spotkanie tych dwóch MIŁOŚCI – na „FIAT” Maryi, na jej TAK zaowocowało eksplozją MIŁOŚCI NA ZIEMI. Zaowocowało CIAŁEM. Począł się BÓG-CZŁOWIEK.

JEZUS CHRYSTUS – BÓG-CZŁOWIEK – CZYSTA MIŁOŚĆ


Panie prowadź na drodze czystości. Miłości pięknej i szlachetnej. Uzdrawiaj me wnętrze i oczyszczaj mnie. Nie Miłość owocuje we mnie.