Chrześcijanie przejęli i wykreowali znaczenie mało używanego słowa Agape. Odróżili jest od starożytnych słów wiążących miłość z erotyką, doświadczeniami cielesnymi. Chrześcijaństwo postawiło na wolę, na działanie na zewnatrz. Na skupienie się na drugiej osobie.

Ale takiego mamy nauczyciela, którego imieniem jest Miłość Agape… Nauczyciela, który spogląda wgłąb serca człowieka. Który widzi w drugim potencjał. Który woła DRUGIEGO do czegoś większego a nie skupia się na sobie. Który by zbawić posięcił siebie samego aż po ŚMIERĆ!

(Mt 4,18-22)
Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

Miłość jest DAREM. Jest wpsółpracą z Duchem Świętym. Miłość w Chrześcijaństwoe jest OSOBOWA. Dar, który otrzymujemy jako łąskę w momencie Chrztu. Bo będąc chrześcijaninem stajemy się w szczególny sposób dziećmi Boga. DZIEDZICAMI. A skoro jego imię to AGAPE. To i my przez chrzest je dziedziczymy. Dążymy do teg by być uczestnikami Bozej natury. BY stawać się przezroczystymi – by było przez nas widać na wylot TYLKO BOGA. Byśmy Go nie zasłaniali samymi sobą.

My miłujemy, bo Bóg pierwszy nas umiłował i uczynił nas zdolnymi do Kochania. Tym darem który ciągle otrzymujemy i który nas uzdalnia do Kochania jest DUCH ŚWIĘTY.

Bóg poszerza ciągle to pojecie miłośći i uczy nas kochać wszystkich. Izraelici kochali tylko wybrańców ze swego narodu. Biblia pokazuje jak młody Kościół odkrywał, zę trzeba iść szerzej. Do pogan i aż po krańce świata. Miłość chrześcijańska wychodzi OD SERCA CZŁOWIEKA NA ZEWNĄTRZ. I chce się rozszerzać. Pochodzi od bezbrzeżnej Miłości Boga. I sama też nie znosi granic. Chce iść w nieskończoność.

Miłość ma w chrześcijaństwie element DECYZJI. Miłujemy WOLĄ. Decyzdujemy się by wykonać czyn miłości. Przełamujemy siebie. Najbliższych miłujemy z łądunkiem pozytywnych emocji. Wroga miłujemy z nakazu woli. Z wewnętrznej decyzji. Z woli molimy się za nieprzyjaciół, z woli okazujemy im życzliwość, z woli obdaramy ich dobrym słowem i mówimy o nich dobrze, z woli czynimy wobec nich dobrze.

Negatywne UCZUCIA w sotsunku do drugiego człowieka nie są PRZESZKODĄ w miłosći AGAPE. Miłość polega na spełnianiu przykazań Boga. Nawet gdy czuję niechęć, gdy nie potrafię obdarzyc drugiego orymi uczuciami. Ale moja wola, słowa i czyny są dobre.

Posidaj siebie, w dawaniu siebie. Rządź sobą siłą swej woli!

Weź Mamo i przyjmij całą wolność moją wolę moją, pamięć i rozum. Weź wszystko to co mam i posiadam. Z ręki Boga prze Twoje dłonie wszytko to otrzymałem i Bogu przez Twe ręce pragnę to oddać. Ty Mamo, która znasz wolę Ojca rozporządzaj tym wszytkim. Przynieś mi tylko Miłość i Łaskę a one w zupełnośći mi wsytarczą.