Tagi

, , , , , , , , , , , , , , ,

Bóg-Człowiek w wieczerniku obmył człowiekowi nogi. Wykonał gest najmniejszego ze sług. Wykonał czynność najbardziej pogardzanych sług. Bóg odpowiedział niesamowitą pokorą i ubóstwem na ludzką pychę. Przekazał przykazanie nowe człowiekowi. Takie przykazanie, które trudno by było opowiedzieć jakimikolwiek słowami ludzkimi, dlatego dał przykład. Pokazał na czym polega to przykazanie. To Miłość w pełni pokory. Miłość w pełni ubóstwa. Miłość w pełni posłuszeństwa. Miłość czynna.

Postawa i czyn Jezusa to odpowiedź na postawy i czyny ludzi. Złamanie grzesznej natury – zwłaszcza pychy człowieka. Wynoszenia się ponad drugiego. Walka z próżnymi ambicjami. Jezus pokazuje ten czyn Apostołom, którzy kłócili się o to, który z  nich jest pierwszy i największy! Nowe przykazanie to lekarstwo na ludzką pychę.

To musiał być mocny i wstrząsający znak dla Apostołów. Widać to szczególnie w reakcji Piotra. Jezus pokazuje im, że jest TYM, KTÓRY SŁUŻY!

Św. Jan przed tym znakiem napisze, że Jezus „widząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce. Oraz, że od Boga wyszedł i do Boga idzie”, zdjął szatę, przepasał się prześcieradłem i wziął w ręce ludzkie nogi… Bóg dał mu wszystko w ręce, a On, Jezus wziął w ręce brudne ludzkie nogi, by je umywać…

On jest SŁUGĄ – bo od BOGA przyszedł by wypełnić posłannictwo i DO BOGA wraca po jego zakończeniu. Miał do wykonania swoją posługę i wraca….

Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam. Dlatego więc usiłowali żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał. (J 5,17-30)

Jezus dał przykład do naśladowania i wraca do Ojca. Daje nam przykład pokory, ubóstwa i posłuszeństwa, byśmy Go naśladowali i także wrócili DO OJCA po wykonanej służbie na Ziemi!

Piotr nie pojął tego gestu, praktycznie nikt z nas nie pojmuje tu na ziemi. Przywiązani do świata materialnego, do tego co dzieje się namacalnie, nie widzimy przestrzeni i głębi ducha. Stwórca klęka przed nami i myje nam nogi…! Niepojęte. Mimo, że tego znaku i gestu nie rozumiem to powinniśmy go naśladować, czynić. BO TAK UCZYNIŁ PAN I NAKAZAŁ NAM GO NAŚLADOWAĆ. Reszty dopełni wiara. Wiara zajmie się paradoksem, nie obejmowalną rozumem przestrzenią misterium.

Jezus chce obmyć nasz brud, tylko my musimy Mu na to pozwolić. To właśnie mówi do Piotra. Jeśli Cię nie obmyję, to nie staniesz się czysty i nie będziesz miał udziału ze Mną. To się dokonuje w każdej Eucharystii. W Akcie pokuty pozwalamy Panu obmyć nas z grzechu. Byśmy byli czyści i gotowi przyjąć go w Eucharystii. Jezus przez ten gest pokazuje też co oznacza Eucharystia. Czym jest. Właśnie ją sprawował i jak tylko wstał, zaczął ja wprowadzać w czyn… Idźcie Ofiara spełniona – zostaliście nakarmieni, przepełnieni Panem – teraz idźcie w świat czynić to, co Eucharystia oznacza w praktyce. To pokazuje Pan w Wieczerniku.

Jezus jako Sługa obmywa Apostołom nogi, by stali się czyści a za parę godzin jako Sługa będzie padał do nóg ludzi przygniatany ciężarem krzyża, by obmyć ludzkość z grzechu. By wysłużyć Zbawienie dla człowieka. Na krzyżu obmywa człowieka w strumieniach własnej krwi!!!

Taki mamy przykład do naśladowania. Wychodząc z Eucharystii mamy przemieniać ten świat – czynić to co ona oznacza:

Tak mówi Pan: Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię, w dniu zbawienia przyjdę ci z pomocą. A ukształtowałem cię i ustanowiłem przymierzem dla ludu, aby odnowić kraj, aby rozdzielić spustoszone dziedzictwa, aby rzec więźniom: Wyjdźcie na wolność! marniejącym w ciemnościach: Ukażcie się! Oni będą się paśli przy wszystkich drogach, na każdym bezdrzewnym wzgórzu będzie ich pastwisko. Nie będą już łaknąć ni pragnąć, i nie porazi ich wiatr upalny ni słońce, bo ich poprowadzi Ten, co się lituje nad nimi, i zaprowadzi ich do tryskających zdrojów. Wszystkie me góry zamienię na drogę, i moje gościńce wzniosą się wyżej. Oto ci przychodzą z daleka, oto tamci z Północy i z Zachodu, a inni z krainy Sinitów. Zabrzmijcie weselem, niebiosa! Raduj się, ziemio! Góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem! Albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biednymi. Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. (Iz 49,8-15)

Weź Mamo i przyjmij całą wolność moją, wolę moją, pamięć i rozum. Weź wszystko to co mam i posiadam, z ręki Boga to wszystko pochodzi i Jemu to pragnę oddać jako wyraz mojej służby i Miłości. Ty rozporządzaj tym wszystkim i przygotuj te dary jako ofiarę przyjemną Bogu.

Przynieś mi tylko Miłość i Łaskę a one w zupełności mi wystarczą.