Tagi

, , , , , , , , , , , , , , ,

Kto wejdzie do Królestwa Niebieskiego? Jaka jest najlepsza droga wejścia do Królestwa? Jezus daje dziś jasne wskazówki. Wiara która rodzi się ze Słuchania poparta relacją do Boga i konkretnymi uczynkami.

Nie każdy kto mówi: „Panie, Panie” – to oznacza, że to wołanie do Pana, ta relacja miłości, modlitwa, są potrzebne. Są jakimś fundamentem. Ale to nie wszystko. Na tym fundamecie ma się zrodziś Słuchanie Boga. Bo jak się nie usłyszy Boga, to trudno, by można było poznać wolę Ojca. W człowieku powinna być ta wewnętrzna postawa poszukiwania o której mówi Aklamacja:

Szukajcie Pana, gdy Go można znaleźć, wzywajcie Go, gdy jest blisko. (Iz 55,6)

I z tego słuchania ma wynikać konkretny Czyn! Spełnienie woli Ojca.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”. (Mt 7,21.24-27)

Jednak Zbawienia nie da się wypracować jak w korporacji. Zebrać punkty do dzienniczka i jak się przekroczy pewien próg to otrzymuje się odznakę pod tytułem Zbawienie. Ważne jest wytrwanie do końca ale i to, że Zbawienie to łaska. Dar Boga.

Przystęp do łask Boga można uzyskać poprzez Tą, która nigdy nie zgrzeszyła, poprzez Tą która jest człowiekiem a jednak w szczególny sposób jej życie ziemskie było złączone z Bogiem – przez Maryję. Ona jest pośredniczką do Boga ale i w drugą stronę pośredniczką Bożych łask przychodzących od Boga. Punkt 23. „Tajemnicy Maryi” w jakiś niezwykły sposób odpowiada na dzisiejsze Słowo – Słowo o poszukiwaniu Bożej łaski, woli i umiejętnosci wypełnienia tej woli. Bóg przyszedł na ten świat poprzez Maryje. Jego wola wypełniła się niesamowicie poprzez Maryję. Warto zatem właśnie poprzez Maryje poszukiwać woli Boga i dróg jej wypełnienia.

A zatem, aby znaleźć obfitą łaskę cała trudność polega na tym, by umieć naprawdę znaleźć Najświętszą Maryję. Bóg, będąc Jedynym Panem, może oczywiście udzielać tego, czego zwykle udziela przez Maryję, bezpośrednio. Byłoby zuchwalstwem przeczyć temu, że On czasami tak czyni. Jednakże, według ładu ustalonego przez Mądrość Bożą, Bóg udziela się ludziom w porządku łaski zwykle właśnie poprzez Maryję, jak to mówi św. Tomasz. Aby wznieść się ku Niemu i zjednoczyć z Nim, trzeba posłużyć się tym samym środkiem, jakim On się posłużył, by zstąpić do nas, stać się człowiekiem i udzielić nam swoich łask. A tym sposobem jest właśnie prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy. (pkt 23. „Tajemnica Maryi”)

Człowiek będzie wtedy szedł w imię Pana, oparty na skale, na właściwym stabilnym fundamencie. Będzie kroczył ze spokojem i radoscią.

W ów dzień śpiewać będą tę pieśń w ziemi judzkiej: „Miasto mamy potężne; On jako środek ocalenia sprawił mury i przedmurze. Otwórzcie bramy! Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności; jego charakter stateczny Ty kształtujesz w pokoju, w pokoju, bo Tobie zaufał. Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą Skałą! Bo On poniżył przebywających na szczytach, upokorzył miasto niedostępne, upokorzył je aż do ziemi, sprawił, że w proch runęło. Podepcą je nogi, nogi biednych i stopy ubogich”. (Iz 26,1-6)

Błogosławiony, idący od Pana

Wysławiajcie Pana, bo jest dobry,
bo łaska Jego trwa na wieki.
Lepiej się uciec do Pana,
niż pokładać ufność w człowieku.
Lepiej się uciec do Pana,
niż pokładać ufność w książętach.

Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości,
wejdę przez nie i podziękuję Panu.
Oto jest brama Pana,
przez nią wejdą sprawiedliwi.
Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał
i stałeś się moim Zbawcą.

O Panie, Ty nas wybaw,
O Panie, daj nam pomyślność.
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,
błogosławimy was z Pańskiego domu.
Pan jest Bogiem !
I daje nam światło.

(Ps 118,1 i 8-9,19-21,25-27a)

Matko Najświętsza, najlepsza drogo do Ojca, prowadź mnie. Pomóż mi odczytać wolę Boga i przede wszystkim ją wypełnić. Nie ociągać się, nie intelektualizować, nie szukać wymówek, nie odkładać na później ale jak dziecko pójść za głosem Taty. Daj mi pójść właściwą drogą – drogą ku Zbawieniu i wiecznemu szczęściu – żyć tęsknotą za Niebem. Ucz mnie odpowiadania TAK na wołanie Boga, zaufania do Niego, drogi wiary – drogi przechodzenia nad paradoksami drogą wiary i wchodzenia w to co nieznane, dziś jeszcze spowite ciemnością, ale u końca drogi pełne jasności i radosci.

Jezu cichy i serca pokornego, uczyń serce moje na wzór serca Twego.