Tagi

, , , , , , , , , ,

TYDZIEŃ 1

Jedną z modlitw, które wydają się być proste i pokorne jest Różaniec. Modlą się na nim dzieci, ale są też w rękach wielkich mistyków. Różaniec wprowadza w rozważanie tajemnic Ewangelii. Spoglądanie na te tajemnice oczyma Matki.

Różaniec jest jak oliwa dla lampy – przygotowuje nas na ostatnią chwilę życia. Wyposaża:

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”. (Mt 25, 1-13)

Różaniec wprowadza w rozważanie tajemnic, kontemplowanie:

  • Tajemnic radosnych – które jednak powinny być złamane krzyżem, bo przez każdą tajemnicę różańca prześwituje znak krzyża. W tajemnicach radosnych wyraża się on przez trud, problemy, zmaganie się. Inaczej radość potrafiłaby rozleniwić, rozłożyć, rozpasać… Na Ziemi nie ma prawdziwej głębokiej radości bez krzyża. Krzyż jest swoistym konserwantem dla radości, drogowskazem, narzędziem zbadania, czy dana rzecz pochodzi od Boga.
  • Tajemnic światła – które stanowią umocnienie na czas męki. Zawierają zapowiedź. Często w sposób symboliczny wyjaśniają to, co będzie miało miejsce na Golgocie. Zanim przyjdą próby przechodzi się drogę ćwiczeń, drogę światła umocnienia, cudów, doświadczeń dających siłę na czas krzyża. Symbole zapowiadają gody w Niebie, upominają i zawracają do tego co najważniejsze, wskazują na przemianę po śmierci, wskazują pokarm, który jest prawdziwym pokarmem i umocnieniem.
  • Tajemnic bolesnych – które w sposób bardzo wyraźny stoją pod znakiem krzyża. Tu trzeba spoglądać na Pana, który cierpi i widzieć, że On to przeszedł i nie zostawi nas samych. To droga towarzyszenia Panu w jego trudzie i męce wraz z Matką. Mama sprawia że możemy się czuć bezpiecznie, ale to najmądrzejsza z Mam. Ona także wychowuje i pokazuje głębię i cel cierpienia Syna – cel Krzyża.
  • Tajemnic chwalebnych – które na różne sposoby wskazują cel wędrówki. Cel do którego niesie się swój krzyż. Żadnej z tych tajemnic nie było by bez krzyża, bez odejścia Jezusa.

Różaniec trzeba umiłować i się nim zachwycić. Jest to też modlitwa pokorna i przepełniona krzyżem – także w praktyce i monotonii odmawiania.

Różaniec też potrafi zmierzyć temperaturę serca:

  • gdy jest to serce zimne i pyszne – odrzuci różaniec
  • gdy jest to serce gorące i pokorne – pokocha różaniec

Różaniec uczy cierpliwości – czekania na Boga, aż ON ZDECYDUJE, że ja jestem gotów na Jego ingerencję. Jest oczekiwaniem na Ducha Świętego.


Przyjdź Duchu Święty i ucz mnie drogi modlitwy – modlitwy pokornej i cierpliwej- modlitwy różańcowej. Pomóż mi na nowo odkrywać piękno i głębię tej modlitwy. Niezwykłą głębię w tej prostocie i pokorze. Ucz mnie kontemplacji przez różaniec.