Tagi

, , , , , , , , , , , ,

FUNDAMENT

Różaniec – niezwykła modlitwa. Połączenie kontemplacji tajemnic życia Chrystusa z prostą rytmiczną litanią.

Dzieje Zbawienia w prostym spojrzeniu na nie oczyma Maryji. Praca z wyobraźnią, Słowem Bożym. Spokojne zasłuchanie w to, co chce powiedzieć Ojciec.

Dobrze przeżywany różaniec tworzy klimat duchowy o który chodzi przed Bogiem. Modlitwa ta buduje prawdziwe postawy modlitwy. Choćby było ciężko, w ciągłej walce z rozproszeniami, to chodzi o postawy.

Rytm wyznacza modlitwa Zdrowaś Maryjo. Uporczywe powracanie do rpawdziwej postawy zasłuchania i zgody na wolę Boga, do momentu Zwiastowania, w którym wszystko się zaczęło. Wszystko zakończone za każdym razem wołaniem o potężne orędownictwo Maryji – „Święta MAryjo, Matko Boża, módl się za nami. Za nami, którzy ulegamy pokusom i grzeszymy, módl się teraz, ale szczególnie w godznie naszej śmierci”

O to właśnei chodzi. Wytrwać do śmierci przy bogu, by w tej ostatniej chwili życia wybrać Boga.

KLIMAT RÓŻAŃCA

Niezwykły klimat tej modlitwy wyrasta na kilku fundamentach:

  • Na treści zaczerpnietej z Biblii – histori Zbawienia
  • Na odwoływaniu się do poteżnego pośrednictwa Matki – tej przez którą Zbawiciel przyszedł na swiat
  • Na kontemplowaniu tajemic życia i PAschy oczami tej, która była tak blisko tych wydarzeń i wszystkie te wydarzenia chowała w sercu
  • Na niezwykłej formie – prostej, takiej zwykłej, ale pełnej uporu, pokory i wytrwałości
  • Modlący się w prostocie, pokorze i z uporem wraca ciągle na nowo do tego samego obrazu, tej samej tajemnicy
  • Prawdziwa postawa wobec Boga to włąśnie pokora, bez mędrkowania, pouczania Boga. Prostota i zasłuchanie  -taki jest klimat tej modlitwy i włąściwa postawa stawania przed Bogiem

Zbawienie, Królestwo BOże rodzi się tam, gdzie są ku temu warunki – przestrzeń upartej, pokornej, wytrwalej modlitwy i miłości.

RÓŻANIEC POZWALA STANAC W ODPOWIEDNIEJ POSTAWIE PRZED BOGIEM I OTWORZYĆ SIĘ NA TEGO, KTÓRY JEST I PRZEMAWIA DO SERCA.

Różaniec to droga ku właściwym postawom, ku doskonałosci na wzór Ojca:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak, będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”. (Mt 5,43-48)

Pokora, ubóstwo, posłuszęństwo i wytrwałość.

Różaniec oczyszcza postawy człowieka.


Duchu przyjdź i ucz mnie modlitwy. Pomóż mi się modlić i wchodzić wgłab. Budować właściwe postawy modlitwy – pełne pokory, ubóstwa, zasłuchania w Ojca, uporu i wytrwałości. Ucz mnie świętości!